top of page

Algemene Voorwaarden

Copyright © 2023 Sandra Peeters

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Sandra Peeters

Deze voorwaarden zijn geldig voor alle klanten, leveranciers en derden die, al dan niet verbonden door een voorafgaandelijke overeenkomst, handelen met Sandra Peeters

Door toekenning van een opdracht of ondertekening van de offerte of  aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien er wijzigingen aangebracht worden, treden die in 30 dagen na bekendmaking

Artikel 2. Offerte en overeenkomst

2.1. De door Sandra Peeters gemaakte offertes zijn geldig gedurende 90 dagen, daarna hebben zij een louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld). Prijzen zijn indicatief en kunnen onderhevig zijn aan prijswijzigingen. Indien de aanvaarding van de offerte, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Sandra Peeters daaraan niet gebonden.  De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaves verplichten geenszins Sandra Peeters tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.2. Een overeenkomst kan op verschillende manieren tot stand komen; mondeling, per mail of door ondertekening van een offerte. Door het toekennen van een opdracht aan Sandra Peeters gaat de klant/gebruiker stilzwijgend akkoord met de tarieven vermeld op de website, op datum van de start van de opdracht.

Artikel 3. Termijnen en meerwerk

3.1. Alle opgegeven levering- en uitvoeringstermijnen zijn steeds richtinggevend en zullen waar mogelijk door Sandra Peeters aangehouden worden. Een eventuele overschrijding van deze termijnen geeft in geen geval recht op schadevergoeding. Tevens zal de klant niet het recht hebben om de overeenkomst of bestelling te annuleren, te verbreken en/of om de ontvangst van de goederen en/of de uitvoering der werken en/of de betaling te weigeren.

3.2. Meerwerken of niet in de offerte begrepen werken zijn afzonderlijk factureerbaar aan de op dat ogenblik geldende tarieven.

Artikel 4. Betalingsmodaliteiten

4.1 Tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de facturen, dienen facturen betaald te worden binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 15 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 500) als schadebeding.

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Sandra Peeters kenbaar gemaakt te worden.

Bij niet-betaling van onze facturen, behoudt Sandra Peeters het recht de opdracht stop te zetten en/of prioriteit te geven aan andere opdrachten. Sandra Peeters heeft het recht om al haar diensten en/of leveringen op te schorten indien de cliënt zelf zijn verbintenissen niet nakomt. Desgevallend verzaakt de cliënt aan elke mogelijke schadevergoeding of compensatie. De diensten worden hernomen van zodra de klant alle achterstallen heeft aangezuiverd, zowel in hoofdsom als intresten als in kosten.

4.2 Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

4.3 Sandra Peeters behoudt zich het recht voor om te allen tijde haar tarieven te herzien.

Artikel 5. Middelenverbintenis en aansprakelijkheid

5.1 Alle verbintenissen van Sandra Peeters in het algemeen hebben het karakter van een middelenverbintenis tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. De opdrachten worden zo spoedig mogelijk naargelang de beschikbaarheid uitgevoerd. Indien wij wegens omstandigheden, die zich buiten onze schuld voordoen, verhinderd worden onze verplichtingen na te komen, dan hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan de cliënt te beëindigen.

5.2. Voor wat betreft de training, coaching of conflictbemiddeling, beperken de opdrachten zich tot wat is overeengekomen. Sandra Peeters voorziet alleen in verdere begeleiding vooraf of achteraf mits afzonderlijke vergoedingen. Verder geeft Sandra Peeters geen enkele waarborg op enig resultaat dat overigens afhankelijk is van de deelnemers zelf.

5.3. Aansprakelijkheid

Sandra Peeters is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De aansprakelijkheid van Sandra Peeters blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van de opdracht zoals overeengekomen. De klant vrijwaart Sandra Peeters voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Sandra Peeters geen aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.


 

Artikel 6. Klachten en annulatie

6.1 Elke klacht betreffende onze diensten of facturen dient op straffe van verval schriftelijk bij ter post aangetekende brief aan Sandra Peeterste worden gericht, dan binnen de zeven kalenderdagen na de dag der uitvoering, respectievelijk na de factuurdatum.

6.2. De cliënt verzaakt van rechtswege aan elke vorm van gevolgschade en zal er zich in alle gevallen toe beperken directe schade te vorderen.

6.3 Bij (vroegtijdige) annulatie van bestelde opdrachten op welke wijze dan ook, zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 250 EUR per halve dag met uitzondering van de vergoeding voor het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht dat bovenop de schadevergoeding verschuldigd is.

6.4 Sandra Peeters behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling nodig is als ontbonden te beschouwen, ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1. Geen schuldvernieuwing. De uitgifte van handelspapieren en/of van al dan niet geaccepteerde wisselbrieven voor gehele of gedeeltelijke betaling van facturen of om deze betaling te waarborgen, en/of het toestaan van betalingsmodaliteiten, zullen nooit een schuldvernieuwingen/of een afstand van huidige algemene voorwaarden met zich meebrengen. In alle gevallen zullen onze algemene voorwaarden volledig van toepassing blijven.


 

7.2. Geschillen. Op alle overeenkomsten is het Zweedse recht van toepassing. Ingeval van betwisting, zijn alleen de Rechtbanken van Zweden bevoegd en is het Zweeds de enige proceduretaal.

bottom of page